پشتیبانی

هفت قانون طبیعت

هفت قانون طبیعت

شالوده رشد زیبای گیاه و داشتن محیط متعادل یک بستر مناسب می باشد

اکوسیستم آکواریوم گیاهی

اکوسیستم آکواریوم گیاهی

برای اینکه بتوان اکوسیستم آکواریوم به درستی فعالیت کند مدیریت آن باید جامع باشد سیکل های بیولوژیکی که شامل مواد مغذی، کربن دی اکسید، ماهی و گیاه است باید در صورت امکان به واقعیت نزدیکی بیشتری داشته باشد.

دنیای زیر آب خودتان را طراحی کنید

دنیای زیر آب خودتان را طراحی کنید

نورهای آکواریوم

نورهای آکواریوم

روشنایی یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در محیط آکواریوم ها است ؛ و به قطع میتوان گفت که روشنایی آکواریوم و طیف نور آن میتواند روی رنگ ماهی ها و روی رشد ماهی ها و گیاهان آکواریومی تاثیر بسیاری بگذارد .

آناتومی و ساختمان گیاهان آکواریومی

آناتومی و ساختمان گیاهان آکواریومی