هدایت الکترولیتی آب چیست؟

هدایت الکترولیتی آب چیست؟

هدایت الکترولیتی آب چیست؟
اندازه گیری کل یون های موجود در آب است (کاتیون - بار مثبت و آنیون - با بار منفی).

واحد هدایت الکترولیتی آب  mS/cm است (microsiemens per centimeter).

آب تازه مقطر هدایت الکتریکی پایینی دارد (در حدود 0,5-2 mS/cm)، درواقع به به غیر از آن هایی که در روند تفکیک آب (H+ i OH-) دخالت دارند،حاوی هیچ یون دیگری نیست.

هدایت الکتریکی در عرض چند هفته در نتیجه حل شدن CO2 و NH3 افزایش می یابد.

 

اگر شما یک دستگاه سنجش هدایت الکتریکی داشته باشید، شما دقیقا می توانید،تنها بر اساس مشاهده یک پارامتر بهترین زمان ممکن را برای تعویض آب آکواریوم را تشخیص دهید. افزایش غلظت نیترات،هدایت الکترولیتی آب را افزایش می دهد.

نظرات کاربران
کاربر گرامی شما اولین فردی باشید که نظر می دهید.

نظر خودتان را ارسال کنید