مطالب آموزشی

تانک های تخم ریزی برای گونه های تخم گذار

تانک های تخم ریزی برای گونه های تخم گذار

تانک تخم ریزی باید بازتاب دهنده عادت های تولید مثلی ماهی باشد که قرار است در آن نگه داری شود. در این تانک ها از گیاهان استفاده کنید تا ماده ها در صورتی که نر خشن شود امکان پناه گیری را داشته باشند.

رفتار تولید مثلی

رفتار تولید مثلی

ماهی را می توان بر اساس نوع رفتار پرورش ،آنها به دو دسته تقسیم کرد یک دسته تخم گذار، که اکثریت آنها را تشکیل و لقاح خارجی انجام می دهند ، در حالی که در زنده زا،تخم در بدن ماهی ماده بارور می شود و به شکل یک نوزاد کاملاً شکل یافته ،ظاهر می شوند.