مطالب آموزشی

انواع شکل غذا

انواع شکل غذا

غذاهای آماده تجاری برای تکمیل شدن رژیم غذایی ماهی گاهی با غذا های تازه و زنده همراه می شود. غذاهای زنده ای که به روش انجماد خشک تهیه شده اند نسبت به غذاهای زنده ذوب شده از نظر ماهی کمتر جذاب هستند ، زیرا از آب کمتری برخوردارهستند.

تغذیه نوزادان

تغذیه نوزادان

قسمت بسیار مهمی از تکثیر آبزیان زینتی، این است که از تغذیه نوزادان ماهیان اطمینان کافی حاصل کنید. نوزادان کوچک ممکن است در ابتدا نیازمند تغذیه با فرمول های مایع مخصوصی و یا جانوران میکروسکوپی آکواریومی که اینفوسوریا خوانده می شوند، تغذیه گردند. شما می توانید اینفوسوریا(INFOUSORIA) را به وسیله قرار دادن مقداری کاهوی خرد شده و آب درون ظرف شیشه ای درب دار مقابل نور، تولید کنید.

Fenestratus

Fenestratus

از مشخصه های ظاهری این سیچلاید خط های عمودی ضخیم و تیره بر روی بدن می باشد.

Firemouth Cichlid

Firemouth Cichlid

رنگ های سرخ آتشین اطراف گردن و در قسمت جانبی بدن نر های این گونه را از ماده ها تفکیک می کند. جفت ها در هنگام تخم ریزی بسیار خشن شده و در بستر اقدام به حفاری می کنند.