مطالب آموزشی

Rusty Chichlid

Rusty Chichlid

رنگ پشت زمینه این سیچلاید آبی مانند بوده به همراه قسمت های سفید رنگ که خط های مشکی از قسمت کناری آن ها پایین آمده اند.

Electric Blue

Electric Blue

ایجاد رنگ آبی پر رنگ در نرهای این خانواده تا یک سال ممکن است به طول بیانجامد ولی ماده ها به طور معمول کم رنگ تر می باشند.

Living Stoni

Living Stoni

طرحی به مانند بید زده قهوه ای، خاکستری به همراه حاله ای از رنگ آبی شاخصه بدن این سیچلاید می باشد. نرهای این گونه را می توان با رنگ قرمز در باله مقعدی تشخیص داد و این گونه تخم های خود را در دهان نگاه داری می کنند.