غذای استیک حاوی مکمل های معدنی برای تغذیه میگوها مدل Shrimp King Mineral


Shrimp King Mineral
غذایی حاوی مکمل های معدنی به شکل استیک برای تغذیه میگوها این غذا حاوی 7% کلسیم و 10% mont moriellonik بوده که باعث پوست اندازی و پوسته ضخیم و محکم می شود. این غذا به شکل استیک های ته نشین شونده در آب بوده که علاوه بر مواد غذایی طبیعی که در ساخت شریمپ کینگ های دیگر بکار رفته است حاوی مواد معدنی 100% طبیعی نیز می باشد. میزان بالایی از کلسیم و دیگر مواد معدنی را در اختیار شریمپ ها می گذارد. بر خلاف لابسترها، میگوها باید همیشه از مواد معدنی تغذیه کنند زیرا سنگ های دستگاه گوارش برای ذخیره و آزاد سازی مواد معدنی ندارند. این غذا باعث پوست اندازی آرام شده و پوسته ضخیم و محکمی را پس از آن بوجود می آورد.