مکمل معدنی برای میگو مدل Shrimp King Shrimp Salt GH+/KH+


Shrimp King Shrimp Salt GH+/KH+
مکمل معدنی برای میگو ایجاد یک شرایط ایده آل برای نگه داری و پرورش میگوهایی که نیازمند به آب های خنثی تا PH بین 7.5 تا 7 نیاز دارند. گزینه ای مناسب برای NeoCaridina و گونه های آن مثل sakura وwhitepearl وRilis وBluepearl و همچنین برای همه گونه های Tiger_shrimpوcaridina_mariae به عنوان یک مکمل غذایی پرارزش رشد را بهبود می بخشد ( مخصوصا میگوهای جوان ) 🦐همراه با مواد معدنی با ارزش و عناصر کمیاب و ویتامین های مورد نیاز میگو برای افزایش تولید مثل، درخشندگی رنگ ها و رشد متعادل هم Carbanate hardness و هم total hardness را افزایش می دهد و شرایطی شبیه به وضعیت و خواستگاه طبیعی میگو را فراهم می کند. همچنین این محصول فعالیت باکتری های فیلتر را افزایش می دهد و رشد گیاه را افزایش می دهد. -همراه با گروه های vit B ضروری تنظیم نسبت کلسیم به منیزیم -کاهش مشکلات دوره پوست اندازی با ایجاد شرایط مناسب -فراهم کردن شرایط مناسب برای دوره پرورش موفق طرز مصرف: 1 قاشق ( 6 گرم ) به ازای 40 لیتر آب تصفیه که تقریبا total hardness را به d8-6 خواهند رساند و conductivity بین µs/cm 400 تا 300 و سطح ph را بسته به منبع آب، بستر، صخره و ریشه های مصرفی خنثی و کمی قلیایی می کند. ( 7.5 تا 7 ) ابتدا در ظرف جداگانه درست شود و بعد به تانک اصلی اضافه گردد.