غذای پولکی ماهی گوپی حاوی نمک دریایی مدل Guppy


guppy
غذایی کامل برای تغذیه روزانه گوپی و سایر ماهیان گیاه خوار. نمک دریایی موجود در غذا باعث توازن اسید و باز در بدن ماهی می شود که در افزایش تولید مثل و باروری ماهی موثر خواهد بود. میزان پروتئین موجود در غذا رشد ماهی را تضمین می کند. از این غذا می توان برای تغذیه روزانه انواع ماهی های گوپی استفاده کرد.